مجید صفری - سال انتصاب اسفند ماه 1395

 

 

رضا طاهرخانی - سال انتصاب مرداد ماه 1390

 

 

رضا حاجی پور- سال انتصاب شهریور ماه 1388

 

 

محمدرضا احمدی - سال انتصاب مهرماه 1387

 
 
 
 
علی اصغر خراسانی - سال انتصاب شهریور ماه 1386
 
 
 
 
 
کریم حاج نایبی - سال انتصاب تیرماه 1382
 
 
 
 
 
عبدالرحیم عطوان - سال انتصاب آذر ماه 1377
 
 
 
 
 
سید رحمت الله معافی مدنی - سال انتصاب شهریور ماه 1376
 
سال تاسیس بخشداری رودهن